Loader Image
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Seminar za internog auditora i ispit

Seminar za internog auditora i ispit

Cilj seminara

Osposobiti polaznika prema smjernicama ISO 19011 za pripremu i provođenje internog audita u organizacije svih veličina i vrsta.

 

Način rada

Seminar se provodi kombinacijom nastavnog i interaktivnog grupnog rada uz odgovarajuće vježbe slijedom kojih, nakon provedenih rasprava, sudionici seminara dolaze do konkretnih rješenja. Primjenjujemo suvremene metode rada usklađene prema standardima EU te sukladno tome koristimo moderna nastavna pomagala za odrasle. Po završetku OSKAR dodjeljuje uvjerenje o usavršavanju, a nakon uspješno položenog ispita dobiva se certifikat OSKAR Edukosa.

 

Seminar u ukupnom trajanju od 21 nastavnog sata obuhvaća sljedeće tematske cjeline:
 • Pojam i upotreba kriterija
 • Norma za auditiranje
 • Osnove audita
 • Priprema za audit
 • Provođenje audita
 • Auditori-nezavisni ocjenjivači
 • Tehnike komuniciranja auditora.

 

Uvjeti za pristup ispitu:
 • Kopija svjedodžbe/diplome (minimalno potrebna SSS)
 • Minimalno jedna godina radnog iskustva (potvrda)
 • Odslušani seminar za internog auditora (uvjerenje o usavršavanju)

Napomena

Osobni podaci koji će se obrađivati su ime, prezime, datum i mjesto rođenja u svrhu izdavanja certifikata za Internog auditora.

 

Mjesto održavanja seminara

OSKAR – MENADŽMENT CENTAR,
Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb
tel. 01 6556233; fax. 01 6594849;
e-mail edukacija@oskar.hr

 

Termin održavanja seminara
 • Prvi termin:  28.-30.01.2020. / ISPIT 30.1.2020. u 14 sati
 • Drugi termin: 11.-13.03.2020. / ISPIT 13.03.2020. u 14 sati
Dnevni raspored rada

Seminar počinje u 09.00 sati, a završava u 16.00 sati.

 

Cijena seminara i ispita
 • 1 polaznik: 2450 kuna + PDV
 • 2 polaznika: 4500 kuna + PDV
 • 3-4 polaznika: 6200 kuna + PDV
 • IN-HOUSE SEMINAR 11-15 polaznika: 11500 kuna + PDV

Cijena uključuje:

 • Uvjerenje o usavršavanju
 • Certifikat za Internog auditora
 • Osiguran parking
 • Skripte za polaznike
 • Osvježenje na pauzama.

 

Pristojba za seminar i ispit

Uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans. račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

Prijavnica