Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
29 godina s vama
Strateško planiranje i upravljanju razvojem u JLP(R)S

Strateško planiranje i upravljanju razvojem u JLP(R)S

Strateško planiranje i upravljanju razvojem u JLP(R)S

Edukacija  je namijenjena Koordinatorima strateškog planiranja JLP(R)S i članovima tima za izradu i provođenje akata SP. Za one polaznike koji žele polagati ispit radi stjecanja certifikata Koordinatora strateškog planiranja JLP(R)S  organizirano je certificiranje u suradnji s OSKAR EDUKOSOM agentom EOQ (Europske organizacije za kvalitetu) za kompetencije. www.eoq.org

CILJ SEMINARA

Osposobiti polaznike seminara u skladu sa Člankom 36. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljarazvojem Republike Hrvatske.

NACIN RADA

Seminar se provodi kombinacijom nastavnog i interaktivnog grupnog rada, uz odgovarajuće vježbe, slijedom kojih nakon provedenih rasprava sudionici seminara dolaze do konkretnih rješenja. Primjenjujemo suvremene metode rada usklađene prema standardima EU te sukladno tome koristimo moderna nastavna pomagala za odrasle.  Po završetku seminara dobiva se uvjerenje o usavršavanju od strane Oskara, a nakon uspješno položenog ispita izdaje  se certifikat Oskar Edukosa.

Za sve one polaznike koji ne mogu fizički prisutvovati seminaru za njih je Oskar otvorio platformu za on-line edukaciju. Svi koje se prijave na on-line varijantu dobiti će pristup našoj platformi putem poveznice. Imaju mogućnost sami printati nastavni materijal. Svi nastavni materijali su ozvučeni, tako da ih polaznik može preslušati kad god mu odgovara.  Dostupnost materijala prijavljenim polaznicima biti će 10 dana. Svaki prijavljeni sudionik ima mogućnost prema rasporedu rada uključiti se na TEAMS te na taj način doprinijeti raspravi na odslušanu temu.

 

SEMINAR U UKUPNOM TRAJANJU 14 NASTAVNIH SATI OBUHVACA SLJEDECE TEMATSKE CJELINE:

 Uvod u strateško planiranje

  1. Zakonske odrednice o strateškom planiranju u JLP(R)S
  2. Razvojno planiranje u JLP(R)S
  3. Metodološki pristup izradi akata SP JLP(R)S

 

TERMIN ODRŽAVANJA SEMINARA I ISPITA:

28.-29.10.2021. s početkom u 9:00 sati.

 

MJESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

  1. OSKAR – MENADŽMENT CENTAR, Radoslava Cimermana 36a; 10000 Zagreb (broj polaznika ograničen na 12 radi epidemioloških mjera)
  2. ON-LINE PLATFORMA OSKAR-a (bez ograničenja)

TERMIN ODRŽAVANJA SEMINARA I ISPITA:

28.-29.10.2021. s početkom u 9:00 sati.

 

O ISPITU ZA ONE KOJI ŽELE: (20 pitanja višestrukog izbora A,B,C,D). Nakon uspješno položenog ispita polaznik stječe pravo za izdavanje certifikata.

 

CIJENA DVODNEVNOG SEMINARA: 1.850,00  + PDV Pristojba uključuje: materijale za polaznike, nastavni materijali, parking, osvježenje na pauzama  i uvjerenja o usavršavanju.

NAPOMENA 1: Popust od 15% na drugog i trećeg prijavljenog iz iste organizacije.

 

PRISTOJBA ZA  SEMINAR I ISPIT uplaćuje se unaprijed na račun: SBERBANK d.d. Trans.račun: 2503007-1100059881 IBAN: HR5225030071100059881

 

Prijavnica
Online školovanje