Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
32 godina s vama
GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR – Uredba o zaštiti osobnih podataka

Provedimo zajedno usklađivanje postojećih akata, donošenja novih pravnih akata i popratnih odluka, izjava i ostalog, a sve u skladu s Općom Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine za korisnika usluga i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018.od 09.05.2018. godine). OSKAR d.o.o. je implementirao 142 projekta. Referentna lista odnosi se na tijela javne vlasti i realni sektor (županije, gradovi, općine, osiguravajuća društva, komunalci, vodoopskrbe i odvodnje, lučke uprave, instituti, humanitarne organizacije, osnovne škole, vrtići, nogometni klubovi, knjižnice, nacionalni parkovi, poliklinike, domovi zdravlja i turističke agencije). Rokovi isporuke iznose 30 dana od dana potpisa ugovora.

 

Naša usluga obuhvaća:
  1. Snimanje stanja i identifikacija potrebnih evidencija aktivnosti obrade podataka (Članak 30-UREDBE) u odnosu na osnovnu djelatnost i ostale popratne djelatnosti (svrhu obrade, naziv aktivnosti obrade, kategorija ispitanika, kategorija osobnih podataka, kategorija primatelja, prijenos u treće zemlje, rokovi brisanja različitih kategorija podataka, sigurnost obrade, pravni temelj evidencije aktivnosti obrade, procjena rizika).
  2. Izrada pravnog akta i/ili dorada – Pravilnika o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka.
  3. Izrada provedbenih akata (Pravilnik o zaštiti osobnih podataka, Politika zaštite osobnih podataka, pojmovi i definicije, Procedura u slučaju povrede osobnih podataka ispitanika, Procedura obrade zahtjeva ispitanika za uvid u osobne podatke, Izjava o povjerljivosti, Službenik za zaštitu osobnih podataka: odgovornosti i ovlasti, Odluka o imenovanju službenika za zaštitu podataka, Izvješćivanje nadzornom tijelu o povredi osobnih podataka, Izvješćivanje ispitanika o povredi osobnih podataka, Evidencija za zaposlenike – IZJAVA O POVJERLJIVOSTI, Protokol-zaštita osobnih podataka, Protokol-Zaštita osobnih podataka za (IT), Izjava ispitanika o privoli, Izjava ispitanika o privoli (primjer), Privola za automatizirano profiliranje, Uputa o privoli za ispitanika, Informacije za ispitanika, Obrazac za novu Evidenciju o aktivnosti obrade, Obrazac – Procjena učinka na zaštitu podataka, Uputa za izradu – Procjenu učinka na zaštitu podataka, Privola – WEB STRANICA, Odgovornosti u sustavu upravljanja-ZAŠTITOM OSOBNIH PODATAKA, Politika privatnosti, Ugovor o obradi osobnih podataka, Procjena rizika u procesu „Upravljanja zaštitom osobnih podataka“, Registar rizika).
  4. Ugovor o održavanju.
  5. Softver za procjenu rizika u procesu Zaštite osobnih podataka.

Program edukacije prošlo je 580 polaznika.

 

Nove usluge:
  • Nudimo usluge održavanja sustava a sve u skladu s Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine za korisnika usluga i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/2018. od 09.05.2018. godine).
  • Softver za procjenu učinka na zaštitu podataka prema Članku 35 – Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine.

 

ZAHTJEV ZA IZRADU PONUDE

Pošaljite na e-mail: edukacija@oskar.hr ili fax. 01 6594 849

Oskar d.o.o., Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb
OIB 32193529865
tel. 01 6556233

Napomena: Za izradu ponude potreban nam je naziv organizacije, adresa organizacije, broj zaposlenih, broj lokacija i djelatnost.

Online školovanje