Loader Image
  • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, tel: + 385 1 65 56 233
27 godina s vama

ISO 17025 Osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija

Laboratoriji su tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja provode ispitivanja ili umjeravanja, rezultat njihovog rada su izvještaji o ispitivanju ili potvrde o umjeravanju.

Kako bi laboratoriji dokazali da su stručno tehnički osposobljeni za posao koji obavljaju prolaze postupak akreditacije kod nacionalnog akreditacijskog tijela. Zahtjevi koje laboratoriji moraju ispuniti kako bi dokazali svoju osposobljenost i kako bi dobili Potvrdu o akreditaciji sadržani su u normi HRN EN ISO/IEC 17025 Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija.

Navedena norma je primjenjiva na sve laboratorije koji provode ispitivanja ili umjeravanja, ona obuhvaća ispitivanja ili umjeravanja koja se provode uporabom normiranih metoda, nenormiranih metoda i metoda koje je razvio laboratorij. Laboratoriji moraju provoditi ispitivanja ili umjeravanja tako da zadovoljavaju zahtjeve ove međunarodne norme i potrebe korisnika usluga.

Od laboratorija se zahtjeva da uspostave, primjenjuju i održavaju sustav upravljanja u kojem će dokazati da zadovoljavaju sve zahtjeve navedene norme. U normi se nalaze zahtjevi koji se tiču upravljanja laboratorija, upravljanja sustavom u laboratoriju, upravljanja dokumentima, provođenja ocjena zahtjeva ponuda i ugovora, nabave usluga i potrepština, usluge kupcima, upravljanje pritužbama, upravljanje nesukladnim radom, provođenja poboljšavanja, upravljanje popravnim i preventivnim radnjama, upravljanje zapisima, provođenja internih audita i upravinih ocjena. U normi se nalaze također tehnički zahtjevi koji se odnose na osoblje, uvjete smještaja i okoliša, provođenja metoda i validiranja metoda, opremu koju koristi laboratorij, osiguravanje mjerne sljedivosti, provođenje uzorkovanja, rukovanje predmetima koji se ispituju ili umjeravaju, osiguravanju kvalitete rezultata ispitivanja ili umjeravanja i prikazivanje rezultata ispitivanja ili umjeravanja.

Ocjenitelji Hrvatske akreditacijske agencije ocjenjuju primjenu zahtjeva norme HRN EN ISO/IEC 17025 u laboratorijima. Ocjenjuje se dokumentacija koju je izradio laboratorij kako bi se utvrdilo da li je dokumentacija usklađena sa zahtjevima norme. Nakon ocjenjivanja dokumentacije provodi se ocjenjivanje na licu mjesta u kojemu vodeći ocjenitelj i stručni ocjenitelji ocjenjuju primjenu zahtjeva norme u praksi i provođenje metoda koje je laboratorij prijavio za postupak akreditacije.

Oskar d.o.o. Vam može pomoći u uspostavljanju sustava upravljanja prema normi HRN EN ISO/IEC 17025- Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija i pripremi za postupak akreditacije, kao i educiranju osoblja i provođenju internih audita.

Zahtjev za ponudom